تاثیرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوک سیکل ترکیبی

اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد اجزای مختلف یک بلوک سیکل ترکیبی همیشه مورد پرسش بهره برداران و متخصصان نیروگاهی کشور بوده است. در مقاله زیر تلاش شده تا اثرات سیستم خنک کن مدیا بر عملکرد بلوك سیکل ترکیبی و اجزاي مختلف بویلر بازیاب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله تحلیل گردد.
برای دریافت فایل مقاله لطفا کلیک نمائید:

 

مهمترین نتایج حاصله از این تحقیق عبارتند از:
– سیستم مدیا باعث می شود علاوه بر افزایش توان و راندمان توربین هاي گاز، توان توربین بخار و راندمان بلوك سیکل ترکیبی نیز افزایش یابد.
– داکت برنر باعث افزایش توان توربین بخار می شود. اما راندمان بلوك سیکل ترکیبی را کاهش می دهد.
– سیستم مدیا باعث می شود که دماي دود خروجی از توربین گاز کاهش و میزان دبی دود افزایش یابد. برآیند اثرات فوق مثبت بوده و منجر به افزایش انرژي قابل استحصال از دود خروجی می شود و با افزایش تولید بخار منجر به افزایش توان توربین بخار می شود.
– دبی دود توربین گاز با فعال شدن سیستم مدیا به میزان قابل توجهی افزایش و با روشن شدن داکت برنر اندکی کاهش می یابد که علت آن افزایش فشار پشت توربین گاز در اثر احتراق داکت برنر می باشد.
– با فعال شدن سیستم مدیا، میزان بخار آب موجود در دود افزایش می یابد. اما دماي آب ورودي به پیش گرمکن و دماي فلز آن بسیار بالاتر از دماي نقطه شبنم بخار آب موجود در دود می باشد، بنابراین خوردگی اسیدي پیش گرمکن نامحتمل می باشد.
– سیستم مدیا و داکت برنر، مقدار گرماي دفع شده از سیکل و بار کندانسور را افزایش می دهند که نتیجه آن بالا رفتن فشار کندانسور در حالت عدم استفاده از پیک کولر میباشد.

شرکت رهاورد انرژی- واحد تحقیق و توسعه