پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی MGT70 نیروگاه رمیله عراق

کارفرما: گروه مپنا

مالک نیروگاه: شرکت شامارا
محل اجرا:  بصره عراق
افزایش ظرفیت ایجاد شده روی هر واحد گازی: بیش از ۱۸%

مدت قرارداد: ۶ ماه

نوع قرارداد:  EPC

وضعیت پروژه : تحویل موقت