پروژه سامانه خنک کن هوای ورودی کمپرسور (مدیا) روی دو واحد گازی MGT70 نیروگاه رمیله عراق

کارفرما: گروه مپنا
محل اجرا:  بصره عراق
افزایش ظرفیت مورد انتظار روی هر واحد گازی: بیش از ۱۰%
مدت قرارداد: ۶ ماه

نوع قرارداد:  EPC

وضعیت پروژه : در حال اجرا